Lịch học

THỜI KHÓA BIỂU

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN THẦN HỌC ( TRIẾT I VÀ II)

NĂM HỌC 2018-2019

I. NĂM TRIẾT I

A. Học Kỳ I: 

 

Thứ Hai

Thứ BaThứ TưThứ Năm

Thứ Sáu

Tiết 1

7:30 -8:15

Oriental Philosophy I: Confucianism and Taoism

Triết Đông phương (Khổng + Lão)

Vũ Minh Trí

Introduction to   Philosophy

Nhập môn Triết học

Nguyễn Trọng Viễn

Formal Logic

Luận lý học

Vũ Liên Minh

Culture and Beliefs in Viet Nam

Văn Hóa và Tín Ngưỡng Việt Nam

Nguyễn Hạnh

Vietnamese Literature

Việt văn

Trần Tiến Thành

Tiết 2

8:20 -9:05

Tiết 3

9:30-10:15

English 1 A

Anh Ngữ 1 A

Nguyễn Thái Ân

Methodology

Phương pháp nghiên cứu

Đỗ Mạnh Cường

Philosophy of Nature

Triết học về thiên nhiên

Nguyễn Quốc Hưng

Psychology of Personality

Tâm lý nhân cách

Hoàng Minh Tố Nga

Ethics / Moral Philosophy

Triết học luân lý/ Đạo đức học

Bùi Công Huy

Tiết 4

10:20 – 11:5

 B. Học kỳ II:

 

Thứ Hai

Thứ BaThứ TưThứ Năm

Thứ Sáu

Tiết 1

7:30 -8:15

Reading of           Philosophical texts

Đọc các bản văn triết học

Vũ Uyên Thi

History of Philosophy: Middle  Ages

Triết sử Trung cổ

Nguyễn Trọng Viễn

English 1 B

Anh Ngữ 1 B

Tạ Huy Hoàng

Latin 1

La Tinh 1

Hà Hương Giang

Epistemology

Tri thức luận

Nguyễn Hoài Lâm

Tiết 2

8:20 -9:5

Tiết 3

9:30-10:15

 

Philosophy of   Religion

Triết học về tôn giáo

Vũ Chí Hỷ

History of philosophy:  Ancient period

Triết sử Cổ đại

Tạ Văn Tịnh

General Psychology

Tâm lý học tổng quát

Nguyễn Đình Vịnh

 

Tiết 4

10:20 -11:05

Tiết 5

14:00 – 14:45

   

Sociology

Xã hội học

Trần Hữu Quang

 
Tiết 6

14:50-15:35

    

 Lưu ý:

* Môn Tri thức luận sẽ học vào tiết 1 và 2 trong các tuần:

  1. Tuần I: từ 14-19/1/2019
  2. Tuần II: từ 18-23/2/2019
  3. Tuần III: từ 4-9/3/2019

* Môn Đọc các bản văn triết học sẽ học vào khoảng tháng 3 năm 2018

  

II. NĂM TRIẾT II

A. Học kỳ I:

 

Thứ Hai

Thứ BaThứ TưThứ Năm

Thứ Sáu

Tiết 1

7:30 -8:15

Hermeneutics

Thông diễn học

Trần Văn Đoàn

Political Philosophy

Triết học chính trị Trương Văn Tính

English 2A

Anh Ngữ 2A

Tạ Huy Hoàng

 

Philosophy of Science

Triết học về khoa học

Bùi Công Huy

Tiết 2

8:20 -9:05

Tiết 3

9:30-10:15

 

Oriental Philosophy II: Hinduism and Buddhism

Triết Đông phương (Hindu + Phật)

Đức cha Gioan, Gm. Phụ tá GP Xuân Lộc

Metaphysics 1

Siêu hình học 1

Ngô Sĩ Đình

History of          Philosophy: Early Modern Period

Triết sử Cận đại

Trần văn Hương

 
Tiết 4

10:20-11:05

 Lưu ý:

Môn Thông diễn học sẽ học 4 tiết buổi sáng từ ngày 04/09 đến 08/09.

 B. Học kỳ II: 

 

Thứ Hai

Thứ BaThứ TưThứ Năm

Thứ Sáu

Tiết 1

7:30 -8:15

15 ECTS Comprehensive Exam and Paper

Thi Cuối Khóa + Tiểu luận

Introduction to Theology

Nhập môn Thần học

Nguyễn Hai Tính

Philosophical           Anthropology

Nhân học triết học

Phạm Hữu Ái

Metaphysics 2

Siêu hình học

Ngô Sĩ Đình

 

English 2B

Anh Ngữ 2B

Phạm Vũ Phi Hổ

Tiết 2

8:20 -9:05

Tiết 3

9:30-10:15

 

Philosophy of God

Thần Lý học

Nguyễn Hoài Lâm

History of Philosophy: Modernity

Triết sử Hiện đại

Phạm Văn Hiền

Phenomenology

Hiện tượng học

Vũ Liên Minh

Philosophy of Language

Triết học Ngôn ngữ

Ngô Đình Sĩ

Tiết 4

10:20-11:05

Lưu ý:

Môn Thần Lý Học sẽ học vào tiết 3 và 4 trong các tuần:

1. Tuần I: từ 14-19/1/2019

2. Tuần II: từ 18-23/2/2019

3. Tuần III: từ 4-9/3/2019

 

NĂM CHUẨN BỊ STL

NĂM HỌC 2018-2019

 1. Học kỳ I:

 

Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ Năm

Thứ Sáu

Tiết 1

7:30 -8:15

English

Anh Ngữ

Tạ Huy Hoàng/

Trần Thăng Hưng

Hebrew 1

Hip-ri 1

Nguyễn Thị Cảnh Tuyết

(Chuyên ngành Thánh Kinh)

 English

Anh ngữ

Nguyễn Cao Siêu

Latin 1

La Tinh 1

Hà Hương Giang

(Chuyên ngành Tín Lý)

 

English

Anh ngữ

Phạm Vũ Phi Hổ

Tiết 2

8:20 -9:05

Tiết 3

9:30-10:15

Biblical Theology

Thần học Thánh Kinh

Nguyễn Cao Siêu

Biblical Methodology

Phương pháp nghiên cứu Thánh Kinh

Nguyễn Thị Tường Oanh

(Chuyên ngành Thánh Kinh)

Greek 1

Hy Lạp 1

Đỗ Quang Khang

 

English

Anh ngữ

Nguyễn Ngọc Đính

Tiết 4

10:20 – 11:5

  2. Học kỳ II:

 

Thứ Hai

Thứ BaThứ TưThứ Năm

Thứ Sáu

Tiết 1

7:30 -8:15

English

Anh Ngữ

Tạ Huy Hoàng

(nửa đầu HK II)

English

Anh Ngữ

Nguyễn Xuân Quang

General Research Skills

Kỹ năng nghiên cứu tổng quát

Phạm Quang Tùng

Greek 2

Hy Lạp 2

Đỗ Quang Khang

Fundamental Theology

Thần Học Căn Bản

Nguyễn Thịnh Phước

 (Chuyên ngành Tín Lý)

Tiết 2

8:20 -9:20

Tiết 3

9:30-10:15

English

Anh Ngữ

Trần Thăng Hưng

(nửa đầu HK II)

Hebrew 2

Hip-ri 2

Nguyễn Thị Cảnh Tuyết

(Chuyên ngành Thánh Kinh)

English

Anh ngữ

Jeffrey Lock

Latin 2

La Tinh 2

Hà Hương Giang

(Chuyên ngành Tín Lý)

 

Tiết 4

10:20 – 11:5

 

STL CHUYÊN NGÀNH THÁNH KINH

NĂM HỌC 2018-2019

I. STL 1 KT

A. Học kỳ I:

 

Thứ Hai

Thứ BaThứ TưThứ Năm

Thứ Sáu

Tiết 1

7:30 -8:15

Johannine Theology

Thần học Gioan

Nguyễn Cao Siêu

Hebrew 1

Hip-ri 1

Nguyễn Thị Cảnh Tuyết

 

Synoptics (Exegesis)

Nhất Lãm (Chú giải)

Ngô Ngọc Khanh

 
Tiết 2

8:20 -9:20

Tiết 3

9:30-10:15

 Biblical Theology

Thần học Thánh Kinh

Nguyễn Cao Siêu

Biblical Methodology

Phương pháp nghiên cứu Kinh Thánh

Nguyễn Thị Tường Oanh

Genesis 1-11

Sáng Thế 1-11

Phạm Tuấn Nghĩa

Greek 3

Hy Lạp 3

Đỗ Quang Khang

Tiết 4

10:20 – 11:5

Tiết 5

14:00-14:45

 

 

Seminar: Old Testament Themes

Seminar: Chủ đề Cựu Ước

Phạm Tuấn Nghĩa

  
Tiết 6

14:50-15:35

  B. Học kỳ II:

 

Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ Năm

Thứ Sáu

Tiết 1

7:30 -8:15

Biblical Culture

Văn hóa Kinh Thánh

Nguyễn Thị Kim Oanh

General research skills

Kỹ năng nghiên cứu tổng quát

Phạm Quang Tùng

Pauline Theology

Thần học Phaolô

Ngô Ngọc Khanh

 
Tiết 2

8:20 -9:20

Tiết 3

9:30-10:15

Hebrew 2

Hip-ri 2

Nguyễn Thị Cảnh Tuyết

   Seminar: Matthew

Seminar: Mát-thêu

   Nguyễn Ngọc Đính

Greek 4

Hy Lạp 4

Đỗ quang Khang

 
Tiết 4

10:20 – 11:5

 

II. STL 2 KT

A. Học kỳ I:

 

Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ Năm

Thứ Sáu

Tiết 1

7:30 -8:15

Johannine Theology

Thần học Gioan

Nguyễn Cao Siêu

Specificity of Christian Morals

Đặc nét của luân lý Kitô Giáo

Nguyễn Thành Sang

Greek 4

Hy Lạp 4

Đỗ Quang Khang

 

Tiết 2

8:20 -9:20

Tiết 3

9:30-10:15

Biblical Theology

Thần học Thánh Kinh

Nguyễn Cao Siêu

Hebrew 4

Hip-ri 4

Nguyễn Thị Cảnh Tuyết

Seminar: Matthew

Seminar: Mát-thêu

Nguyễn Ngọc Đính

 
Tiết 4

10:20 – 11:5

 B. Học kỳ II:

 

Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ Năm

Thứ Sáu

Tiết 1

7:30 -8:15

Comprehensive Exam

Textual Criticism of OT and NT

Phê bình văn bản Thánh Kinh

Ngô Đình Sĩ

( 4 tiết nửa đầu HK II)

 

Tiết 2

8:20 -9:20

Tiết 3

9:30-10:15

  
Tiết 4

10:20 – 11:5

 

STL CHUYÊN NGÀNH TÍN LÝ

NĂM HỌC 2018-2019

 I. STL 1 Tín lý

A. Học kỳ I:

Thứ Hai

Thứ BaThứ TưThứ Năm

Thứ Sáu

Tiết 1

7:30 -8:15

General History of Theology

Tổng quan về lịch sử Thần học

Nguyễn Văn Am

(4 tiết, nửa đầu HK I)

Specificity of Christian Morals

Đặc nét của luân lý Kitô Giáo

Nguyễn Thành Sang

 Jesus Christ, The Unique Savior

Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất

Trần Thị Nguyệt

(4 tiết, nửa sau HK I)

Theology of religions

Thần học Tôn giáo

Nguyễn Thị Tường Oanh

( 4 tiết, nửa đầu HK I)

Tiết 2

8:20 -9:20

Tiết 3

9:30-10:15

 

Eschatology and Hope

Cánh chung học và Hy vọng

Vũ Chí Hỷ

 Seminar: Trinity

Seminar: Chúa Ba Ngôi

Lưu Quang Bảo Vinh

(4 tiết, nửa sau HK I)

Tiết 4

10:20 – 11:5

Tiết 5

14:00 – 14:45

Bio-Ethics

Đạo đức sinh học

Trần Như Ý Lan

Tiết 6

14:50 – 15:35

B. Học kỳ II:

 

Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ Năm

Thứ Sáu

Tiết 1

7:30 -8:15

General

History of Theology

Tổng quan về lịch sử Thần học

Nguyễn Văn Am

(4 tiết, nửa đầu HK II)

Evangelization in Asia

Phúc Âm hóa tại Á Châu

Đỗ Cao Cương

General research skills

Kỹ năng nghiên cứu tổng quát

Phạm Quang Tùng

Currents in Contemporary Theology

Những dòng Thần Học hiện đại

Mr. Michael Downey

 

 

Tiết 2

8:20 -9:20

Tiết 3

9:30-10:15

Dogmatic Theology: Method

Thần học Tín lý: Phương pháp

Nguyễn Hai Tính

Seminar: Theology of the Eucharist

Seminar: Thần học bí tích về Thánh Thể

Vũ Chí Hỷ

 

 

Tiết 4

10:20 – 11:5

 

 II. STL 2 Tín Lý

A. Học kỳ 1

Thứ Hai

Thứ BaThứ TưThứ Năm

Thứ Sáu

Tiết 1

7:30 -8:15

 

Specificity of Christian Morals

Đặc nét của luân lý Kitô Giáo

Nguyễn Thành Sang

Christology in cultural perspective

Kitô học trong bối cảnh văn hóa

Phạm Quý Trọng

 

Current issues of Christology

Những vấn đề trong Kitô học

Trần Thị Nguyệt

(4 tiết, nửa đầu HK I)

Theology of religions

Thần học Tôn giáo

Nguyễn Thị Tường Oanh

(4 tiết, nửa đầu HK I)

Tiết 2

8:20 -9:20

Tiết 3

9:30-10:15

 

Dogmatic Theology: contents

Thần học Tín lý: Nội dung

Nguyễn Thị Tường Oanh

 Seminar: Trinity

Seminar: Chúa Ba Ngôi

Lưu Quang Bảo Vinh

(4 tiết, nửa sau HK I)

Tiết 4

10:20 – 11:5

Tiết 5

14:00-14:45

Bio-Ethics

Đạo đức sinh học

Trần Như Ý Lan

 

Tiết 6

14:50 – 15:35

B. Học kỳ II

 

Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ Năm

Thứ Sáu

Tiết 1

7:30 -8:15

 Comprehensive Exam

   

 

Tiết 2

8:20 -9:20

Tiết 3

9:30-10:15

Tiết 4

10:20 – 11:5