27 Tháng Hai, 2024

Cao Học

Chương trình Thần học là chương trình đào tạo căn bản của Học Viện, hoạt động theo Qui chế đã được Tòa Thánh chấp thuận và công bố.

Khoa Thần học đào tạo theo hai chương trình:

1. Cử nhân Thần học (STB) 5 năm
2. Thạc sĩ Thần học (STL) 3 năm theo hai chuyên ngành: Thần học Thánh kinh và Thần học Tín lý.

Điều kiện ghi danh thi tuyển vào chương trình STB:
– Bằng Cử nhân Đại học hoặc văn bằng tương đương.
– Nhận hồ sơ ứng tuyển từ tháng 2;
– Các môn thi: Giáo lý, Ngữ văn và Anh văn.

Điều kiện ghi danh thi tuyển vào chương trình STL:
– Bằng Cử nhân Thần học hoặc Chứng Chỉ tốt nghiệp chương trình Thần học tại Đại Chủng Viện hay Học Viện.
– Các môn thi: Thần học Tổng Quát, Thần học chuyên biệt và Anh văn.

Thời gian thi tuyển vào hai chương trình STB và Thạc sĩ Thần học (STL): Tháng 4 hằng năm.

Ngành thần học kinh thánh - Biblical theology

Môn học bắt buộc – Obligatory Courses 9 ECTS
Phương pháp chú giải Kinh Thánh

Biblical Exegetical Methodology

3 ECTS
Văn hóa Thánh Kinh – Biblical Culture 3 ECTS
Phê bình Văn bản Cựu Ước và Tân Ước

OT and NT Textual Criticism  

3 ECTS
Môn học chung – Common Courses  15 ECTS
Thần học Kinh Thánh/ Biblical Theology
3 ECTS
Thần học Bí tích /Theology of Sacraments  3 ECTS
Phúc âm hóa trong bối cảnh Á châu hiện nay /Evangelization in Contemporary Asian Context 3 ECTS
Các tôn giáo trên thế giới – World Religions 3 ECTS
Luân lý Kitô giáo ngày nay – Christian Morality Today 3 ECTS
Môn học Cựu Ước chuyên biệt[1]  Proper Courses of Old Testement 12 ECTS
Ngũ Thư – Pentateuch 3 ECTS
Các Sách Lịch Sử 3 ECTS
Historical Books (1-2 Samuel; 1-2 Kings)  3 ECTS
Các Sách Ngôn Sứ trước-sau thời lưu đày 3 ECTS
Pre-exilic or post-exilic Prophets  3 ECTS
Văn chương các Sách Khôn Ngoan

Wisdom Literature

3 ECTS
Môn học Tân Ước chuyên biệt – Proper Courses of New Testement 15 ECTS
Tin Mừng Nhất Lãm – Synoptic Gospels 3 ECTS
Sách Khải Huyền – Revelation 3 ECTS
Thần học Gioan – Johannine Theology 3 ECTS
Thần học Luca – Theology of Luke 3 ECTS
Thần học Phaolô – Pauline Theology 3 ECTS
Nghiên cứu chuyên đề – Seminars 9 ECTS
Seminar: Các chủ đề Cựu Ước

Themes of the Old Testament  

3 ECTS
Seminar: Các chủ đề Tin Mừng

Themes of the Gospels

3 ECTS
Seminar: Chú giải các Thư Phaolô

Exegesis of Pauline Letters

3 ECTS
Ngôn Ngữ – Languages 24 ECTS
Cổ ngữ: Hebrew 1+2 or Greek 3+4 or Hipri 1+2 6 ECTS
Tiếng Anh – English 5A, 5B, 6A, 6B 12 ECTS
Tiếng Pháp – French 1+2  6 ECTS
Luận văn tốt nghiệp – Licentiate Thesis    36 ECTS
Kỹ năng Nghiên cứu Kinh Thánh, Thư mục và Dàn bài Luận văn  Biblical Research Skills, Bibliography & Outline 6 ECTS
Viết Luận văn và Bảo vệ
Writing STL Thesis and Public Defense 21 ECTS
Kỳ thi Tổng quát – Comprehensive Exam 9 ECTS

NGÀNH THẦN HỌC TÍN LÝ – DOGMATIC THEOLOGY

Môn học bắt buộc – Obligatory Courses 6 ECTS
Thần học tín lý: Phương pháp

Dogmatic Theology: Method

3 ECTS
Thần học tín lý: Nội dung

Dogmatic Theology: Contents 

3 ECTS
Môn học chung – Common Courses 15 ECTS
Thần học Thánh Kinh – Biblical Theology 3 ECTS
Thần học các Bí tích

Theology of Sacraments

3 ECTS
Phúc âm hóa trong bối cảnh Á châu hiện nay

Evangelization in Contemporary Asian Context

3 ECTS
Các Tôn giáo trên thế giới – World Religions 3 ECTS
Luân lý Kitô giáo ngày nay – Christian Morality Today 3 ECTS
Môn học chuyên biệt – Proper Courses 30 ECTS
Nhân học hướng thần của các Giáo phụ thế kỷ IV 3 ECTS
Theo-Anthropology of the Fathers of the Church in the 4th Century

Thần học Tôn giáo – Theology of Religion

3 ECTS
Giáo hội học và Đại kết – Ecclesiology and Ecumenism 3 ECTS
Những Trào lưu Thần học hiện đại

Contemporary Currents of Theology

3 ECTS
Cánh chung học và Đức Hy vọng/ Eschatology and Hope 3 ECTS
Đức Maria và Giáo hội theo Công đồng Vaticanô II

Mary and the Church according to Vatican II

3 ECTS
Thánh Thần học – Pneumatology 3 ECTS
Phục sinh trong tranh luận của thần học hiện đại – The Resurrection in Contemporary Theological Discussion 3 ECTS
Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất

Jesus Christ, The Unique Savior

3 ECTS
Đạo đức sinh học – Bio-ethics 3 ECTS
Nghiên cứu chuyên đề- Seminars 9 ECTS
Seminar: Thần học về Bí tích Thánh Thể

Seminar: Theology of the Eucharist

3 ECTS
Seminar: Thiên Chúa Ba Ngôi – Seminar: The Trinity 3 ECTS
Seminar: Lịch sử thần học (Giáo phụ, Thánh Tôma hoặc hiện đại)

Seminar on History of Theology

3 ECTS
Ngôn Ngữ – Languages 24 ECTS
Cổ Ngữ: Latin 3+4 6 ECTS
Tiếng Anh – English 5A, 5B, 6A, 6B 12 ECTS
Tiếng Pháp – French 1+2 6 ECTS
Luận văn tốt nghiệp – Licentiate Thesis 36 ECTS
Kỹ năng Nghiên cứu Kinh Thánh, Thư mục và Dàn bài Luận văn  Biblical Research Skills, Bibliography & Outline 6 ECTS
Viết Luận văn và Bảo vệ

Writing STL Thesis and Public Defense

21 ECTS
Kỳ thi Tổng quát – Comprehensive Exam 9 ECTS
[1] Sinh viên sẽ học chuyên sâu về một số sách hay một số đoạn văn quan trọng.