17 Tháng Sáu, 2024

Sáng ngày 10/3/2023, Lm. Phêrô Đinh Duy Khương, Gp. Nha Trang, Khóa 2, chương trình Thạc sĩ – Học viện Công giáo (HVCG), đã bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ Thần học Tín lý, với đề tài: Sự Sống Tự Nhiên Trong Tương Quan Với Chúa Thánh Thần Là Đấng Ban Sự Sống. Luận văn được Lm. F.X. Nguyễn Hai Tính, SJ., STD. hướng dẫn; Nt. Maria Lê Thị Loan, MRP., Th.D. và Nt. Anna Trần Thị Nguyệt, MTGXL, STD. phản biện. Đây là Luận văn Thạc sĩ đầu tiên của HVCG viết về đề tài Chúa Thánh Thần, một Ngôi Vị Thiên Chúa được các nhà Thần học gọi là “Đấng bị lãng quên.”

Cha Phêrô Đinh Duy Khương nêu lên lý do chọn đề tài về Chúa Thánh Thần vì cha muốn đào sâu lời tuyên xưng “Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống”. Việc nghiên cứu giúp cha hiểu rõ hơn về mối tương quan giữa Chúa Thánh Thần với sự sống nói chung, và sự sống tự nhiên nói riêng. Từ xác tín của bản thân, Cha Phêrô ứng dụng trong mục vụ để mời gọi mọi người quan tâm đến trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ sự sống của tất cả các thụ tạo. Ngoài ra, Cha Phêrô cũng chia sẻ những khó khăn khi thực hiện đề tài như: tài liệu về Chúa Thánh Thần còn hạn chế; cách trình bày ý tưởng Thần học về Chúa Thánh Thần của cha còn giới hạn. Tuy nhiên, tất cả đã trở thành những kinh nghiệm học thuật quý báu cho Cha trong việc nghiên cứu Thần học.

Nt. Maria Lê Thị Loan, Giáo sư Phản biện, cho rằng: Luận văn trình bày được vấn đề hiện sinh về sự sống; tái khám phá bản chất và giá trị sự sống của mọi các loài thụ tạo. Luận văn làm nổi bật “vai trò chuyên biệt” của Thánh Thần với tư cách “Đấng ban sự sống” trong đời sống tự nhiên của con người và mọi loài. Hội đồng Thẩm định đánh giá cao nỗ lực của sinh viên trong quá trình hoàn thành đề tài rất “khó viết” này.

Hiệp lời tạ ơn Chúa cùng với Lm. Phêrô Đinh Duy Khương trong ngày cha hoàn thành chặng đường học tập và nghiên cứu tại HVCG. Nguyện xin Thánh Thần Chúa đồng hành với cha trong bước đường tương lai, để cha hăng hái ra đi thực hiện thao thức khơi lên ý thức trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ sự sống trong thế giới hôm nay.

Bình Minh