Cao Học

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ THẦN HỌC

 

 STL PROGRAM                                                  120 ECTS

NGÀNH THẦN HỌC KINH THÁNH – BIBLICAL THEOLOGY

Môn học bắt buộc – Obligatory Courses                             9 ECTS

Phương pháp chú giải Kinh Thánh

Biblical Exegetical Methodology                                         3 ECTS

Văn hóa Thánh Kinh – Biblical Culture                               3 ECTS

Phê bình Văn bản Cựu Ước và Tân Ước

OT and NT Textual Criticism                                               3 ECTS

 

Môn học chung – Common Courses                                  15 ECTS

Thần học Kinh Thánh/ Biblical Theology                             3 ECTS

Thần học Bí tích /Theology of Sacraments                           3 ECTS

Phúc âm hóa trong bối cảnh Á châu hiện nay             Evangelization in Contemporary Asian Context                  3 ECTS

Các tôn giáo trên thế giới – World Religions                         3 ECTS

Luân lý Kitô giáo ngày nay – Christian Morality Today      3 ECTS

 

Môn học Cựu Ước chuyên biệt[1]  Proper Courses of Old Testement                                     12 ECTS

Ngũ Thư – Pentateuch                                                          3 ECTS

Các Sách Lịch Sử

Historical Books (1-2 Samuel; 1-2 Kings)                           3 ECTS

Các Sách Ngôn Sứ trước-sau thời lưu đày

Pre-exilic or post-exilic Prophets                                         3 ECTS

Văn chương các Sách Khôn Ngoan

Wisdom Literature                                                                3 ECTS

 

Môn học Tân Ước chuyên biệt – Proper Courses of New Testement                                    15 ECTS

Tin Mừng Nhất Lãm – Synoptic Gospels                              3 ECTS

Sách Khải Huyền – Revelation                                             3 ECTS

Thần học Gioan – Johannine Theology                                 3 ECTS

Thần học Luca – Theology of Luke                                       3 ECTS

Thần học Phaolô – Pauline Theology                                    3 ECTS

 

Nghiên cứu chuyên đề – Seminars                                       9 ECTS

Seminar: Các chủ đề Cựu Ước

Themes of the Old Testament                                               3 ECTS

Seminar: Các chủ đề Tin Mừng

Themes of the Gospels                                                          3 ECTS

Seminar: Chú giải các Thư Phaolô

Exegesis of Pauline Letters                                                  3 ECTS

 

Ngôn Ngữ – Languages                                                       24 ECTS

Cổ ngữ: Hebrew 1+2 or Greek 3+4 or Hipri 1+2              6 ECTS

Tiếng Anh – English 5A, 5B, 6A, 6B                                   12 ECTS

Tiếng Pháp – French 1+2                                                     6 ECTS

 

Luận văn tốt nghiệp – Licentiate Thesis                              36 ECTS

Kỹ năng Nghiên cứu Kinh Thánh, Thư mục và Dàn bài Luận văn  Biblical Research Skills, Bibliography & Outline                6 ECTS

 

Viết Luận văn và Bảo vệ

Writing STL Thesis and Public Defense                           21 ECTS

Kỳ thi Tổng quát – Comprehensive Exam                          9 ECTS

 

NGÀNH THẦN HỌC TÍN LÝ – DOGMATIC THEOLOGY

Môn học bắt buộc – Obligatory Courses                             6 ECTS

Thần học tín lý: Phương pháp

Dogmatic Theology: Method                                                3 ECTS

Thần học tín lý: Nội dung

Dogmatic Theology: Contents                                              3 ECTS

 

Môn học chung – Common Courses                                   15 ECTS

Thần học Thánh Kinh – Biblical Theology                           3 ECTS

Thần học các Bí tích

Theology of Sacraments                                                       3 ECTS

Phúc âm hóa trong bối cảnh Á châu hiện nay

Evangelization in Contemporary Asian Context                  3 ECTS

Các Tôn giáo trên thế giới – World Religions                       3 ECTS

Luân lý Kitô giáo ngày nay – Christian Morality Today      3 ECTS

 

Môn học chuyên biệt – Proper Courses                               30 ECTS

Nhân học hướng thần của các Giáo phụ thế kỷ IV                3 ECTS

Theo-Anthropology of the Fathers of the Church in the 4th Century

Thần học Tôn giáo – Theology of Religion                           3 ECTS

Giáo hội học và Đại kết – Ecclesiology and Ecumenism       3 ECTS

Những Trào lưu Thần học hiện đại

Contemporary Currents of Theology                                   3 ECTS

Cánh chung học và Đức Hy vọng/ Eschatology and Hope   3 ECTS

Đức Maria và Giáo hội theo Công đồng Vaticanô II

Mary and the Church according to Vatican II                     3 ECTS

Thánh Thần học – Pneumatology                                         3 ECTS

Phục sinh trong tranh luận của thần học hiện đại – The Resurrection in Contemporary Theological Discussion             3 ECTS

Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất

Jesus Christ, The Unique Savior                                          3 ECTS

Đạo đức sinh học – Bio-ethics                                               3 ECTS

 

Nghiên cứu chuyên đề- Seminars                                        9 ECTS

Seminar: Thần học về Bí tích Thánh Thể

Seminar: Theology of the Eucharist                                     3 ECTS

Seminar: Thiên Chúa Ba Ngôi – Seminar: The Trinity          3 ECTS

Seminar: Lịch sử thần học (Giáo phụ, Thánh Tôma hoặc hiện đại)

Seminar on History of Theology                                          3 ECTS

 

Ngôn Ngữ – Languages                                                       24 ECTS

Cổ Ngữ: Latin 3+4                                                                6 ECTS

Tiếng Anh – English 5A, 5B, 6A, 6B                                  12 ECTS

Tiếng Pháp – French 1+2                                                      6 ECTS

 

Luận văn tốt nghiệp – Licentiate Thesis                              36 ECTS

Kỹ năng Nghiên cứu Kinh Thánh, Thư mục và Dàn bài Luận văn  Biblical Research Skills, Bibliography & Outline                6 ECTS

Viết Luận văn và Bảo vệ

Writing STL Thesis and Public Defense                             21 ECTS

Kỳ thi Tổng quát – Comprehensive Exam                             9 ECTS

[1] Sinh viên sẽ học chuyên sâu về một số sách hay một số đoạn văn quan trọng.