31 January, 2023

1. Đào tạo cho người đào tạo đời sống Tận hiến

Chương Trình Huấn Luyện

Bao gồm 32 ngày hội thảo, 1-2 ngày/tuần, được chia làm hai giai đoạn; mỗi học viên sẽ được đồng hành cá nhân với người hướng dẫn hàng tuần.

I. GIAI ĐOẠN I
– Giới thiệu tổng quát về khoá học.
– Chân dung người đào tạo đồng hành trong ơn gọi đời tu.
– Nhân chủng học ơn gọi người Kitô hữu: những yếu tố và năng động tâm lý tác động đến con người trong ơn gọi người Kitô hữu, ơn gọi đời tu.
– Sự phát triển nhân cách, phát triển con người trong
đời tu nhìn từ chiều kích tâm lý học.
– Thiết kế chương trình đào luyện qua các giai đoạn.
– Phát triển về Luân lý và đời sống tâm linh trong đời tu.
– Các kiến thức Giáo luật nền tảng trong đào tạo đời tu.

* MỤC TIÊU CỦA KHOÁ HỌC
Giúp các học viên chuẩn bị bản thân để có thể trở nên người đào tạo và đồng hành trong ơn gọi Tận Hiến (Triều hoặc Dòng), ngang qua việc:
. Cung cấp kiến thức nền tảng về: Nhân chủng học ơn gọi Kitô giáo, tâm lý liên quan đến việc đào tạo, các chỉ dẫn của Giáo luật trong việc đào tạo và việc phân định ơn gọi.

II. GIAI ĐOẠN II
– Sự thiếu trưởng thành và khủng hoảng ơn gọi.
– Những ảnh hưởng của gia đình và động năng tâm lý trong gia đình trên ơn gọi và sự trưởng thành ơn gọi.
– Lãnh đạo trong Cộng đoàn: Tâm lý đời sống cộng đoàn, và tâm lý lãnh đạo. Những phương thế giúp đồng hành và phát triển ơn gọi hội nhất trong đời sống cộng đoàn. Các vấn đề liên quan đến lạm dụng quyền lực và xấu hổ.
– Phân định ơn gọi và lượng giá: Những phương thế cơ bản trong việc nhận định ơn gọi và lượng giá ơn gọi.
– Tiến trình và kỹ năng đồng hành với người đang trong các giai đoạn đào tạo của đời tu.
– Chăm sóc bản thân người đào tạo tránh quá tải và căng thẳng.

III. PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO:
– Học viên đọc tài liệu, suy tư và thảo luận trong các buổi hội thảo. Ngoài ra, trong suốt khóa huấn luyện, học viên sẽ có những buổi được đồng hành cá nhân hàng tuần với giáo sư để hiểu về bản thân hơn, cũng như những buổi gặp gỡ chung hàng quý để cập nhật kiến thức qua các hội thảo chuyên đề.
– Trang bị những kỹ năng đồng hành giúp phân định và phát triển ơn gọi, những kỹ năng khác giúp nhận diện những khó khăn cản trở sự phát triển ơn gọi đời tu.
Các học viên có một tiến trình tìm hiểu bản thân, suy xét – phản tỉnh và hội nhất bản thân, đồng thời xác tín hơn về lời mời gọi trở nên người đào tạo trong đời tu.

2. Ứng dụng Khoa học Giáo dục trong Đào tạo và Lãnh đạo

I. Đào tạo các Vị Phụ Trách Mục vụ Giới trẻ và Học đường
– Chương trình đào tạo giúp học viên khả năng nắm bắt và ứng dụng các vấn đề về thần học liên quan đến mục vụ giáo dục – đào tạo, với các tiến trình thích ứng giữa Phúc âm hóa và kinh nghiệm kitô giáo; khả năng giải thích hoàn cảnh, kể cả đời sống của cộng đoàn kitô hữu và của người trẻ; khả năng giúp phân định
– Định hướng tương lai cho giới trẻ; thiết lập sự giao tiếp tương xứng với cả hai thực tại; khả năng xây dựng và thực hiện các quá trình giáo dục và Phúc âm hóa trong môi trường liên văn hóa và liên tôn giáo; khả năng nghiên cứu, lập kế hoạch và tổ chức mục vụ giới trẻ.

* Chương Trình

1. BIẾT ĐỂ ĐỒNG HÀNH
– Tổng quan dạy và học.
– Các phương pháp sư phạm hòa nhập.
– Các phương pháp- tích hợp các phương pháp sư phạm tích cực.
– Kỹ năng giao tiếp sư phạm.

2. HIỂU ĐỂ ĐỒNG HÀNH
– Thiết kế và đánh giá chương trình đào tạo căn bản.
– Ứng dụng tâm lý trong giáo dục.
– Ứng dụng khoa học hành vi.
– Định hướng nghề nghiệp – cuộc sống.
– Phương pháp sư phạm thế kỷ XXI.

* CÁC KỸ NĂNG TỔ CHỨC – ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG LƯU XÁ
– Sứ mạng, vai trò và công việc của người đồng hành lưu xá: Xây dựng kế hoạch; Tổ chức hoạt động: Phân công, ủy quyền; Kiểm tra và đánh giá.
– Các phương pháp giáo dục: Nhận thức, đồng hành, dự phòng.
– Kỹ năng: Giao tiếp; quản lý thời gian – Tư duy tài chính; Quản lý chính mình.

* Đối tượng học viên: Các vị đào tạo và đồng hành giới trẻ, sinh viên, phụ trách lưu xá…

* Điều kiện theo học: Đã tốt nghiệp đại học, hoặc thần học tại Chủng viện hay Học viện, Dòng Tu.

* Chứng chỉ: Chứng chỉ của HVCGVN và chứng nhận theo từng Học phần. Chứng chỉ này có thể được tích lũy (theo quy định) cho việc cấp văn bằng trong tương lai.

II. ĐỒNG HÀNH ƠN GỌI
* Chương Trình

1. BIẾT ĐỂ ĐỒNG HÀNH
– Văn hóa và nhân cách người Việt.
– Tâm lý giáo dục theo lứa tuổi.
– Thiết kế chương trình đào tạo căn bản.

2. HIỂU ĐỂ ĐỒNG HÀNH
– Đào tạo Nhân bản ngày nay.
– Các phong cách đồng hành.
– Nhận diện các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến đời sống Ơn gọi.

3. KỸ NĂNG SƯ PHẠM CĂN BẢN
– Các tiêu chuẩn căn bản để xây dựng chương trình đào tạo: IQ, EQ, AQ, SQ và PQ.
– Các tiêu chuẩn căn bản để lượng giá chương trình đào tạo.
– Các phương pháp – tích hợp các phương pháp sư phạm tích cực; Sư phạm Giêsu.
– Giáo dục giới tính theo Giáo huấn của Giáo Hội; Nhận diện quấy rối – xâm hại – lạm dụng.

4. XÂY DỰNG CỘNG ĐOÀN ĐÀO TẠO
– Khái quát chung về “Cộng đoàn Đào tạo”.
– Xây dựng văn hóa cộng đoàn và mô hình XD tích cực của Durrant.
– Đồng hành hòa nhập.

* Mục tiêu:
1. Thiết kế và đánh giá chương trình đào tạo.
2. Biết phương thức đồng hành cách hiệu quả với Ơn gọi (ứng sinh, tu sĩ, chủng sinh), đặc biệt khi đứng trước các khủng hoảng trong đời sống Ơn gọi.
3. Trang bị những hành trang Giá trị-Kỹ năng Sống cần thiết trong đời sống Ơn gọi.
4. Nắm vững nền tảng nhân cách người Việt để xây dựng đời sống thiêng liêng và Ơn gọi linh mục – tu sĩ (x. Sắc lệnh đào tạo linh mục, số 11).
5. “Đồng hành, hướng dẫn các linh hồn là nghệ thuật trên các nghệ thuật, khoa học của mọi khoa học” (Thánh Grêgôriô thành Nazianzô, Tiến sĩ Giáo Hội).
6. “Chuẩn bị những người đồng hành có đẳng cấp để phục vụ tác vụ này”.

* Đối tượng học viên:
Linh mục, Tu sĩ phụ trách đào tạo hoặc chuẩn bị nhận sứ vụ đào tạo cho đời sống Ơn gọi; những vị đồng hành định hướng Ơn gọi (tại Giáo xứ, lưu xá…).

* Điều kiện theo học: Đã tốt nghiệp đại học, hoặc thần học tại Chủng viện hay Học viện Dòng Tu.

* Chứng chỉ: Chứng chỉ của HVCGVN và chứng nhận theo từng Học phần, chứng chỉ này có thể được tích lũy (theo quy định) cho việc cấp văn bằng trong tương lai.

3. Tư vấn Mục vụ - Giáo luật về Hôn nhân Gia đình

* Khóa học gồm:
1. Hướng dẫn của Giáo hội về Mục vụ Gia đình và các vấn đề luân lý và mục vụ về hôn nhân – gia đình (ly dị, ly thân, đồng tính, kết hợp đồng tính, tính dục ngoài hôn nhân, thụ tinh nhân tạo, xưng tội – rước lễ hoàn cảnh đặc biệt.
2. Mục vụ tham vấn về tình yêu – hôn nhân – gia đình.
3. Tâm lý phát triển và Giáo dục gia đình.
4. Giáo luật về Hôn nhân.
5. Những yếu tố làm vô hiệu việc kết hôn.
6. Những vấn đề tâm lý và bệnh lý ảnh hưởng trên sự ưng thuận Hôn nhân.
7. Tố tụng nói chung.
8. Tố tụng về hôn nhân, sự canh tân do ĐTC Phanxicô thực hiện về thủ tục tố tụng tuyên bố Hôn nhân bất thành, thực hành phân tích và áp dụng thực tiễn các trường hợp tranh tụng Hôn nhân.

* Mục Tiêu: Đào tạo các Tư vấn viên có năng lực về Mục vụ và Giáo luật về Hôn nhân gia đình. Chương trình cung cấp cho các học viên phương thức đồng hành và trợ giúp những cá nhân và gia đình có nhu cầu liên quan đến Tòa án hôn phối. Đặc biệt chuẩn bị cho các nhân sự có khả năng cộng tác trong Tòa án hôn phối giáo phận.

* Trang bị cho học viên: Kiến thức đào sâu về hôn nhân và tố tụng hôn nhân theo Giáo luật; Kiến thức căn bản về thần học, nhân học và tâm lý liên quan đến hôn nhân – gia đình; Thực hành phân định và tư vấn về các vụ việc hôn nhân muốn giải quyết nơi tòa án giáo phận.

* Đối tượng học viên: Các linh mục, tu sĩ, giáo dân.

* Điều kiện theo học: Đã tốt nghiệp thần học tại Chủng viện hay một Học viện Công giáo; Giấy giới thiệu của Tòa Giám Mục, của Bề Trên Dòng. Khóa học cũng mở rộng cho những học viên dự thính, khi kết thúc khóa học, học viên sẽ nhận giấy xác nhận về từng môn dự thính.

* Chứng chỉ: Chứng chỉ “Tư vấn Mục vụ và Giáo luật về Hôn nhân gia đình”. Chứng chỉ này có giá trị hợp lệ giúp học viên làm việc tại tòa án Hôn Phối của giáo phận trong vai trò tư vấn mục vụ và pháp lý.

4. Mục vụ Ngành nghề

I MỤC TIÊU: Hỗ trợ cách thiết thực và cụ thể nhất cho đời sống Tin- Cậy – Mến của các Ki-tô hữu, đang và sẽ dấn thân trong môi trường kinh doanh.
Với hiểu và sống Tin-Cậy-Mến trong ngành kinh doanh (HVSTCM tr NKD), các học viên không chỉ có thể hiểu và sống đạo tốt hơn trong ngành nghề của mình mà còn có khả năng giảng dạy khi hoàn tất chương trình.

II. CHƯƠNG TRÌNH:

GIAI ĐỌAN 1:
– MVTK (501, 502), Mục vụ Thánh kinh cho các ngành nghề (lectures + seminars, 120 tiết).
– MVTCM (601, 602) Sống Tin-Cậy-Mến trong ngành kinh doanh (lectures + seminars, 120 tiết).
– Thiết kế chương trình đào tạo căn bản.

GIAI ĐOẠN 2:
– MVLĐ (701, 702), Mục vụ linh đạo cho các ngành nghề (supervised minstry) (lectures + seminars + practicum, 120 tiết).
– MVTCM (603, 604) Sống Tin-Cậy-Mến trong ngành kinh doanh (lectures + seminars, 120 tiết).
– CIVEL 3,4.

GIAI ĐOẠN 3:
– MVTK (503, 504), Mục vụ Thánh kinh cho các ngành nghề (lectures + seminars, 120 tiết).
– MVTLĐ (703, 704) Mục vụ linh đạo cho các ngành nghề (supervised minstry) (lectures + seminars, 120 tiết).
– CIVEL 5,6,7.

GIAI ĐOẠN PHỤ
– Trong bảy lớp Anh ngữ sau đây, học viên cần đạt khả năng của ít là sáu lớp (18tc/ 21tc): CIVEL 1: Introductory Level Class 1; CIVEL 2: Introductory Level Class 2; CIVEL 3: Intermedia Level Class 1; CIVEL 4: Intermediate Level Class 2; CIVEL 5: Advanced Level Class 1; CIVEL 6: Advance Level CLass 2; CIVEL 7: Writing Research Papers, Theses, and Dissertations.

*Đối tượng học viên: Chương trình sẽ ưu tiên đón nhận các Kitô hữu học viên đến trước (có giới hạn)
+ Tự nguyện đăng ký (ghi danh theo mẫu)
+ Có văn bằng cử nhân (hoặc tương đương) trở lên.
+ Nếu không thoả các điều kiện trên, học viên có thể ghi danh học dự thính (audit).

* Chứng chỉ: HVCGVN sẽ cung cấp chứng chỉ môn học khi học viên hoàn tất cách thoả đáng theo yêu cầu của môn học. Các chứng chỉ này có thể được tích luỹ cho việc cấp văn bằng trong tương lai.

5. Mục vụ và Giáo lý

* Mục tiêu: Giúp học viên có được những kiến thức và kỹ năng trong lãnh vực huấn giáo thông qua nhiều hình thức học tập khác nhau như thuyết trình, hội thảo, nghiên cứu tình huống, phân tích thực tiễn, làm việc nhóm vv…để có thể tham gia việc đào tạo giáo lý viên và điều hành hữu hiệu hoạt động huấn giáo tại giáo xứ hay Hội Dòng.

* Chương trình học:
– Học kỳ I: Huấn giáo & Truyền giáo + Huấn giáo & Giáo dục.
– Học kỳ II: Sư phạm giáo lý + Huấn giáo và Lời Chúa.

* Đối tượng học viên: Linh mục, tu sĩ và giáo dân muốn tham gia việc đào tạo giáo lý viên và điều hành hoạt động huấn giáo trong các giáo xứ hay Hội Dòng. Học viên ghi danh cần có văn bằng về thần học tương đương với văn bằng tốt nghiệp các Học viện Liên Dòng nữ, có kiến thức và kinh nghiệm căn bản về huấn giáo.

* Chứng chỉ: Chứng chỉ của HVCGVN. Chứng chỉ này có thể được tích lũy cho việc cấp văn bằng trong tương lai.

6. Đào tạo người điều hành Mục vụ Giới trẻ

* Mục tiêu: Cung cấp một số kiến thức và kỹ năng thiết yếu cho người điều hành MVGT. Giúp người điều hành MVGT có khả năng suy tư, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá việc Giáo dục – Phúc âm hóa cho giới trẻ ngày nay

* Chương trình:
– Gồm 60 buổi học tập, hội thảo [240 tiết] vào buổi sáng các ngày thứ sáu và thứ bảy hàng tuần 07h30 – 11h05

– Nội dung các đề tài:
+ Người trẻ trong Xã hội hôm nay.
+ Diễn biến tâm lý, tình cảm của người trẻ.
+ Kinh nghiệm Tôn giáo và sự trưởng thành Đức tin của người trẻ.
+ Người trẻ trong thế giới kỹ thuật số.
+ MVGT trong đời sống của Giáo hội.
+ Giáo hội, Người đồng hành.
+ Sinh động thiêng liêng trong các nhóm trẻ.
+ Kế Hoạch Giáo dục Mục Vụ.

* Phương pháp: Sử dụng phương tiện nghe – nhìn; thực hành, sử dụng phương pháp học tập chủ động và hợp tác của học viên.

* Điều kiện theo học: Khả năng Thần học tối thiểu tương đương bằng tốt nghiệp tại các Học viện Liên Dòng.

* Đối tượng học viên: Linh mục, tu sĩ, giáo dân làmviệc trong lãnh vực MVGT.

* Chứng chỉ: Chứng chỉ của HVCGVN. Chứng chỉ này có thể được tích lũy (theo quy định) cho việc cấp văn bằng trong tương lai.

7. Mục vụ Truyền giáo

* Mục tiêu: Giúp học viên có những kiến thức cơ bản về thần học truyền giáo, linh đạo truyền giáo và trở thành những cộng tác viên truyền giáo. Ngoài ra, khóa học khơi dậy tinh thần truyền giáo của người Kitô hữu, hiểu biết định hướng truyền giáo qua các giáo huấn của Giáo hội và phương thức truyền giáo phù hợp trong bối cảnh khu vực và hoàn cảnh địa phương.

* Chương trình: Học tập trung trong Học kỳ II, theo chương trình gồm Bốn Giai đoạn tương ứng 4 Module (mỗi module 15 tiết)
MODULE 1: Nền tảng thần học về truyền giáo.
MODULE 2: Linh đạo / linh hoạt truyền giáo.
MODULE 3: Phương thức truyền giáo, thiết kế các hoạt động.
MODULE 4: Chia sẻ kinh nghiệm mục vụ truyền giáo.

* Hình thức tổ chức:
Các hình thức học và truyền đạt kiến thức, thuyết trình, hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm, có thể tập thiết kế, linh hoạt. Tổ chức những hoạt động truyền giáo.

* Đối tượng học viên: Tu sĩ và Giáo dân đang và sẽ đảm nhận truyền giáo. Học viên có khả năng thần học tối thiểu tương đương bằng tốt nghiệp các Học Viện liên Dòng.

* Chứng chỉ: Chứng chỉ của HVCGVN. Chứng chỉ này có thể được tích lũy cho việc cấp văn bằng trong tương lai.

8. Thánh nhạc

* Mục tiêu: Giúp học viên có được những kiến thức và kỹ năng trong lãnh vực Thánh nhạc như: Sáng tác, chỉ huy hợp xướng, đệm đàn trong phụng vụ, hát Bình ca, và hiểu biết tổng quát về Thánh nhạc…; để có thể làm “vinh danh Chúa và thánh hóa các tâm hồn”, qua hai yếu tố chính của âm nhạc trong phụng vụ “Sự thánh thiện và hình thức tốt đẹp”.

* Chương trình: Trọn Chương trình 3 năm học, được cấp Văn bằng Cao đẳng (đối với các ngành “Sáng tác, chỉ huy, đệm đàn, bình ca”). Năm nay, vì hoàn cảnh chưa thuận tiện, nên chỉ tổ chức khóa “Tổng quát về Thánh nhạc”, với thời lượng 1 năm học, sau khóa học, được cấp Chứng nhận của Học viện.

* Đối tượng và điều kiện: Linh mục, tu sĩ và giáo dân muốn hiểu biết tổng quát về Thánh Nhạc, hoặc tham gia trực tiếp vào lãnh vực Thánh Nhạc như chỉ huy, sáng tác, hát Bình ca, đệm đàn trong phụng vụ…
– Tùy vào môn học và chứng chỉ sẽ được cấp, học viên phải đáp ứng được những yêu cầu cần thiết qua đợt thi tuyển, trước khi tham gia khóa học.

* Chứng chỉ: Được cấp Chứng nhận của Học viện. Chứng chỉ này có thể tích lũy (theo quy định) cho việc cấp bằng trong tương lai.

Brochure chi tiết

(click vào link để xem chi tiết)

1. Giới thiệu các chương trình Ứng dụng Mục vụ – Đào tạo

2. Tổng quát các chương trình Triết – Thần – Mục vụ

3. Đào Tạo Đời Sống Tận Hiến

4. Đồng Hành Ơn Gọi

5. Đồng hành Giới trẻ – Lưu xá HS-SV

6. Mục vụ Giáo Luật Hôn nhân – Gia đình

7. Mục vụ các Ngành Nghề

8. Mục vụ Giáo lý

9. Đào tạo Người Điều hành Mục vụ Giới trẻ

10. Mục vụ Truyền giáo

11. Biểu mẫu đăng ký Nhập học