Cử Nhân

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN THẦN HỌC

 

 STB  PROGRAM                                          300 ECTS[1]

Phần 1: TRIẾT HỌC – PHILOSOPHY                      120 ECTS

Đại Cương – General Introduction                                    12 ECTS

Nhập môn Triết học – Introduction to Philosophy               3 ECTS

Tâm lý học Tổng quát – General Psychology                      3 ECTS

Xã hội học – Sociology                                                        3 ECTS

Nhập môn Thần học – Introduction to Theology                  3 ECTS

 

 Triết Sử – History of Philosophy                                          12 ECTS

Triết sử Cổ đại – History of Philosophy: Ancient period    3 ECTS

Triết sử Trung cổ – History of Philosophy: Middle Ages     3 ECTS

Triết sử Cận đại – History of Philosophy: Modernity         3 ECTS

Triết sử Hiện đại – History of Philosophy: Contemporary 3 ECTS                                                 

 

Triết chuyên biệt-Other Courses of Philosophy        45 ECTS

Siêu hình học 1 – Metaphysics 1                                           3 ECTS

Siêu hình học 2 – Metaphysics 2                                           3 ECTS

Tri thức luận – Epistemology                                               3 ECTS

Thần lý học – Philosophy of God                                          3 ECTS

Luận lý học – Formal Logic                                                  3 ECTS

Thông diễn học – Hermeneutics                                           3 ECTS

Hiện tượng luận – Phenomenology                                      3 ECTS

Triết học về ngôn ngữ – Philosophy of Language                 3 ECTS

Triết học về thiên nhiên – Philosophy of Nature                   3 ECTS

Triết học về khoa học – Philosophy of Science                      3 ECTS

Triết học về tôn giáo – Philosophy of Religion                      3 ECTS

Triết học về con người – Philosophical Anthropology          3 ECTS

Triết học chính trị – Political Philosophy                              3 ECTS

Đạo đức học – Moral Philosophy                                          3 ECTS

Tâm lý Nhân cách – Psychology of Personality                    3 ECTS

 

Triết Đông và Văn hóa – Oriental Philosophy And Culture                                  12 ECTS

Triết Đông Phương (Khổng + Lão)                                      3 ECTS

Oriental Philosophy I: Confucianism and Taoism

Triết Đông Phương (Hindu + Phật)                                      3 ECTS

Oriental Philosophy II: Hinduism and Buddhism                 

    Văn hóa và Tín ngưỡng Việt Nam                                         3 ECTS

Culture and Beliefs in Viet Nam

Việt văn – Vietnamese                                                          3 ECTS

 

Ngôn ngữ và Phương pháp – Languages & Methodology 24 ECTS

English 1A                                                                            3 ECTS

English 1B                                                                            3 ECTS

English 2A                                                                            3 ECTS

English 2B                                                                            3 ECTS

Latin 1                                                                                  3 ECTS

Greek 1                                                                                 3 ECTS

Phương pháp nghiên cứu-Methodology                               3 ECTS

Đọc các bản văn triết học

Reading of Philosophical texts                                             3 ECTS

 

Thi Cuối khóa và Tiểu luận

Comprehensive Exam and Paper                                     15 ECTS

 

Phần 2: THẦN HỌC – THEOLOGY                                180 ECTS

Kinh Thánh – Scriptures                                                    36 ECTS

Nhập môn Cựu Ước-Introduction to the Old Testament      3 ECTS

Ngũ Thư – Pentateuch                                                         3 ECTS

Các Sách Lịch Sử – Historical Books                                   3 ECTS

Các Sách Khôn Ngoan – Books of Wisdom                           3 ECTS

Ngôn Sứ – Prophets                                                             3 ECTS

Nhập môn Tân Ước – Introduction to the NT                      3 ECTS

Máccô – Mark                                                                      3 ECTS

Mátthêu – Matthew                                                              3 ECTS

Luca và Công Vụ – Luke and Acts                                        3 ECTS

Gioan – John                                                                        3 ECTS

Các thư Phaolô – Letters of Paul                                          3 ECTS

Thư Hipri và các Thư Chung

Hebrews and Catholic Letters                                             3 ECTS

 

Thần học Tín lý – Dogmatic Theology                                 36 ECTS

Thần học Căn bản 1: Đức Tin Và Mạc Khải                        3 ECTS

Fundamental Theology 1: Faith and Revelation

Thần học Căn bản 2: Kinh Thánh- Truyền thống- Huấn quyền

Fundamental Theology 2: Scripture–Tradition–Magisterium      3 ECTS

Thiên Chúa Ba Ngôi – Trinity                                              3 ECTS

Kitô học – Christology                                                         3 ECTS

Thánh Thần học – Pneumatology                                        3 ECTS

Nhân học Kitô giáo 1 (Sáng Tạo; Nguyên Tội)

Christian Anthropology 1 (Creation; Original Sin)            3 ECTS

Nhân học Kitô giáo 2 (Ân Sủng; Cánh Chung)

Christian Anthropology 2 (Grace; Eschatology)                 3 ECTS

Giáo hội học – Ecclesiology                                                 3 ECTS

Giáo Phụ học – Patrology                                                    3 ECTS

Thánh Mẫu học – Mariology                                                3 ECTS

Truyền Giáo học – Missiology                                             3 ECTS

Công Đồng Vatican II – Vatican II                                       3 ECTS

 

Thần học Luân lý – Moral Theology                                  15 ECTS

Thần học Luân lý căn bản – Fundamental Moral Theology 3 ECTS

Nhân đức Đối thần – Theological Virtues                            3 ECTS

Nhân đức Luân lý – Moral Virtues                                       3 ECTS

Luân lý Giới răn – Moral of Decalogue                               3 ECTS

Học thuyết Xã hội của Hội thánh Công giáo

Social Doctrine of the Church                                             3 ECTS

 

Lịch sử Giáo hội – Church History                                    12 ECTS

Thời Thượng cổ – Ancient Period                                        3 ECTS

Thời Trung cổ – Middle Ages                                               3 ECTS

Thời Cận đại và Hiện đại

Modern and Contemporary Period                                     3 ECTS

Lịch sử Giáo hội Việt Nam

History of the Church in Vietnam                                        3 ECTS

 

Bí Tích – Sacraments                                                          15 ECTS                                         

Bí tích tổng quát – Introduction to the Sacraments              3 ECTS

Bí tích Thánh tẩy và Thêm sức – Baptism, Confirmation     3 ECTS

Bí tích Thánh Thể – Eucharist                                              3 ECTS

Bí tích Hòa giải và Xức dầu – Reconciliation, Unction        3 ECTS

Truyền chức Thánh, Hôn phối – Holy Orders, Matrimony   3 ECTS

           

Phụng vụ – Liturgy                                                                 6 ECTS                                                       

Phụng vụ Tổng quát – Introduction to Liturgy                     3 ECTS

Các Giờ kinh Phụng vụ và Năm Phụng vụ

Liturgy of the Hours and Liturgical Year                            3 ECTS

 

Giáo luật – Canon Law                                                          9 ECTS                                               

Giáo luật Tổng quát và Dân Thiên Chúa

General Norms and the People of God                               3 ECTS

Giáo luật về đời sống Thánh hiến và Tông đồ

Institutes Of Consecrated Life And Societies Of Apostolic Life    3 ECTS

Giáo huấn và Thánh hóa của Giáo hội

The Teaching and Sanctifying Functions of the Church      3 ECTS

 

Ngôn ngữ/ Languages                                                          21 ECTS

Latin 2                                                                                  3 ECTS

Greek 2                                                                                3 ECTS

Hebrew 1 hoặc Latin 3                                                         3 ECTS

English 3A                                                                           3 ECTS

English 3B                                                                           3 ECTS

English 4A                                                                           3 ECTS

English 4B                                                                           3 ECTS

 

Nghiên cứu cá nhân theo hướng dẫn – Guided Individual Works                                                30 ECTS

Seminar 1                                                                             3 ECTS

Seminar 2                                                                              3 ECTS

Kỳ thi Tổng quát – Comprehensive Exam                     6 ECTS

Luận văn – Thesis                                                            18 ECTS

 

[1] ECTS là viết tắt của cụm từ European Credit Transfer and Accumulation System. Đây là một hệ thống tính tín chỉ theo số giờ học tại lớp và học riêng tại nhà. Hệ thống này đã được các đại học và học viện Công giáo thuộc Tòa Thánh sử dụng từ năm 2003. Tại HVCGVN, một môn học 3 tín chỉ ECTS thì gồm 2 tiết học tại lớp hàng tuần và khoảng 3 tiết học về môn ấy tại nhà, kéo dài trong một học kỳ.