17 Tháng Sáu, 2024

THÔNG BÁO

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN THẦN HỌC (STB)

VÀ CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ THẦN HỌC (STL)

NĂM 2023

– Căn cứ vào Điều 12 và điều 13, mục I, phần I Quy định và Chương trình đào tạo Khoa Thần học Học viện Công giáo Việt Nam, về việc Tuyển sinh và xét tuyển của HVCGVN;

– Căn cứ vào Quy Định của Ban Tuyển Sinh.

Văn phòng Học viện Công giáo Việt Nam công bố:

1. Danh sách trúng tuyển Chương trình Cử nhân Thần học năm học 2023-2024

2. Danh sách trúng tuyển Giai đoạn Thần học Chương trình Cử nhân Thần học năm học 2023-2024

3. Danh sách trúng tuyển Chương trình Thạc sĩ Thần học năm học 2023-2024

 

Xem chi tiết danh sách trúng tuyển tại đây